वागड़ी भासा मा हुणवा वाळी बाइबल

यो बाइबल माय नया नियम मा मरकुस नी किताब हुँ वागड़ी माय ओडियो गोसपल हे तमँ अणाय हाम्बळी सको नी डाउनलोड करी सको हो।